• DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST
2018 SGK İdari Para Cezaları

2018 SGK İdari Para Cezaları

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel sağlık Sigortası Yasası hükümlerine aykırı davranan işverenlerin 2018 senesi alacakları idari para cezaları da asgari Ücretin açıklanması ile netlik kazandı.
SGK İdari Para Cezaları 2018 senesi içersin de rakamları içersin de tabloyu inceleyebilirsiniz.

2018 SGK İdari Para Cezaları

5510 Sayılı Kanun Konu Cezayı Gerektiren Fiil Ceza Miktarı 2018 Tutarları Maks.
Ceza Tutarı

102-a/1 İşe Giriş Bildirgesi Sigortalı işe giriş bildirgesi ile genel sağlık sigortası giriş bildirgesinin yasal müddet içinde verilmemesi, yasal müddet içersin de verilmekle beraber Kurumca tespit edilen şekle ve usul en uygun verilmemesi, internet – elektronik ya da aynısı ortamda gönderilmesi mecburi tutulduğu halde hatıralan ortamda gönderilmemesi. Her bir bildirge içersin de maaş asgari ücret tutarı. 2.029,50 ₺
102-a/1
102 ikinci fıkra
İşe Giriş Bildirgesi Sigortalı işe giriş bildirgesi ile genel sağlık sigortası giriş bildirgesinin yasal müddeti geçtikten sonrasında ilgililerce kendi kendine 30 gün içersinde verilmesi ve söz konusu cezaların ilgililerce, yapılacak tebligat tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içersinde ödenmesi durumunda.
(Mahkeme kararına, kurumun kontrol ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca uygulanan tespitler ya da başka kamu idarelerinin kontrol elemanlarınca kendisi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma,kontrol ve incelemelere ya da kamu idarelerinden alınan belgelere güvenerek düzenlenenler hariç olmak üzere) 102-a/1 bendinde öngörülen ceza dörtte bir oranında. 811,80 ₺

102-a/2 İşe Giriş Bildirgesi Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin mahkeme kararından, kontrol elemanlarının tespitlerinden, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan müesseseve kuruluşlardan alınan malumat ve belgelerden anlaşılması. Bildirgeyi vermekle yükümlü olanlar ile ilgili her bir bildirge içersinde asgari ücretin iki katı. 4.059,00 ₺

102-a/3 İşe Giriş Bildirgesi İş yeri esas alınmak suretiyle sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğine ait yukarıdaki teşhisin sonrasında, bir sene içersinde yukarıda kabul edilen (102-a/2) durumlardan birisi ile yeniden bildirge verilmediğinin anlaşılması Bildirgeyi vermekle yükümlü olanlarile ilgili bu kez her bir bildirge içersin de asgari ücretin beş katı 10.147,50 ₺

102-b/1 İşe Giriş Bildirgesi İşyeri bildirgesini yasal müddeti içersinde vermeyenler, yasal müddet içersinde verilmekle beraber Kurumca tespit edilen şekle ve usûle uygun vermeyenler ya da Kurumca internet, elektronik ya da aynısı ortamda göndermekle mecburî tutulduğu halde,hatıralan ortamda göndermeyenler Kamu idareleri ile bilânço esasına göre defter tutmak mecburiyetinde olanlar içersinde asgari ücretin üç katı. 6.088,50 ₺
102-b/1
102 ikinci fıkra
İşe Giriş Bildirgesi İşyeri bildirgesinin yasal müddeti geçtikten sonrasında ilgililerce kendi kendine 30 gün içersinde verilmesi ve söz konusu cezaların ilgililerce, yapılacak tebligat tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içersinde ödenmesi durumunda.
(Mahkeme kararına, kurumun kontrol ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca uygulanan tespitler ya da başka kamu idarelerinin kontrol elemanlarınca kendisi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma,kontrol ve incelemelere ya da kamu idarelerinden alınan belgelere güvenerek düzenlenenler hariç olmak üzere) 102-b bendinde öngörülen cezalar alçakta belirtildiği gibi dörtte bir seviyesine mukabil gelen tutar üstünden yapılır.
Kamu idareleri ile bilânço esasına göre defter tutmak mecburiyetindeolanlar içersinde asgari ücretin üç katının dörtte biri tutarında idari para cezası yapılır.
1.522,13 ₺
102-b/2 İşe Giriş Bildirgesi İş yeri bildirgesini yasal müddeti içersin de vermeyenler, yasal müddet içersin de verilmekle beraber Kurumca tespit edilen şekle ve usûle uygun vermeyenler ya da Kurumca internet, elektronik ya da aynısı ortamda göndermekle mecburî tutulduğu halde,hatıralan ortamda göndermeyenler. Diğer defterleri tutmak mecburiyetinde olanlar içersin de asgari ücretin iki katı. 4.059,00 ₺
102-b/2
102 ikinci fıkra
İşe Giriş Bildirgesi İşyeri bildirgesinin yasal müddeti geçtikten sonrasın da ilgililerce kendi kendine 30 gün içersin de verilmesi ve söz konusu cezaların ilgililerce, yapılacak tebligat tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içersin de ödenmesi durumunda.
(Mahkeme kararına, kurumun kontrol ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca uygulanan tespitler ya da başka kamu idarelerinin kontrol elemanlarınca kendisi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma,kontrol ve incelemelere ya da kamu idarelerinden alınan belgelere güvenerek düzenlenenler hariç olmak üzere) 102-b bendinde öngörülen cezalar alçakta belirtildiği gibi dörtte bir seviyesine mukabil gelen tutar üstünden yapılır.
Diğer defterleri tutmak mecburiyetinde olanlar içersin de asgari ücretin iki katının dörtte biri tutarında idari para cezası yapılır.
1.014,75 ₺
102-b/3 İşe Giriş Bildirgesi İşyeri bildirgesini yasal müddeti içersin de vermeyenler, yasal müddet içersinde verilmekle beraber Kurumca tespit edilen şekle ve usûle uygun vermeyenler ya da Kurumca internet, elektronik ya da aynısı ortamda göndermekle mecburî tutulduğu halde,hatıralan ortamda göndermeyenler. Defter tutmakla yükümlü olmayalar içersin de bir maaş asgari ücret. 2.029,50 ₺
102-b/3
102 ikinci fıkra
İşe Giriş Bildirgesi İşyeri bildirgesinin yasal müddeti geçtikten sonrasın da ilgililerce kendi kendine 30 gün içersin de verilmesi ve söz konusu cezaların ilgililerce, yapılacak tebligat tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içersin de ödenmesi durumunda.
(Mahkeme kararına, kurumun kontrol ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca uygulanan tespitler ya da başka kamu idarelerinin kontrol elemanlarınca kendisi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma,kontrol ve incelemelere ya da kamu idarelerinden alınan belgelere güvenerek düzenlenenler hariç olmak üzere) 102-b bendinde öngörülen cezalar alçakta belirtildiği gibi dörtte bir seviyesine mukabil gelen tutar üstünden yapılır.
Defter tutmakla yükümlü olmayanlar içersinde maaş asgari ücretin dörtte biri tutarında idari para cezası yapılır.
507,38 ₺
102-c/1 Aylık Prim ve Görev Belgesi Asıl ya da ek maaş prim ve görev belgesini tespit edilen müddet içersin de vermeyenlere, tespit edilen müddet içinde vermekle beraber Kurumca tespit edilen şekilde ve usûlde vermeyenler ya da Kurumca internet, elektronik ya da aynısı ortamda göndermekle mecburî tutulduğu halde hatıralan ortamda göndermeyenlere her bir fiil içersinde. Belgenin esas olması durumunda,aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla belgede kayıtlı sigortalı adedi başına, maaş asgari ücretin beşte biri. 405,90 ₺ 4.059 ₺

102-c/2 Aylık Prim ve Görev Belgesi Asıl ya da ek maaş prim ve görev belgesini tespit edilen müddet içersinde vermeyenlere, tespit edilen müddet içinde vermekle beraber Kurumca tespit edilen şekilde ve usûlde vermeyenler ya da Kurumca internet, elektronik ya da aynısı ortamda göndermekle mecburî tutulduğu halde hatıralan ortamda göndermeyenlere her bir fiil içersinde. Belgenin ek olması durumunda,maaş asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı sigortalı adedi başına, maaş asgari ücretin sekizde biri 253,69 ₺ 4.059 ₺

102-c/3 Aylık Prim ve Görev Belgesi Asıl ya da ek maaş prim ve görev belgesini tespit edilen müddet içersinde vermeyenlere, tespit edilen müddet içinde vermekle beraber Kurumca tespit edilen şekilde ve usûlde vermeyenler ya da Kurumca internet, elektronik ya da aynısı ortamda göndermekle mecburî tutulduğu halde hatıralan ortamda göndermeyenlere her bir fiil içersinde. Ek belgenin maaş 30 günden az bildirim hasebiyle Kurumca re’sen düzenlenmesi halinde, maaş asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı sigortalı adedi başına, maaş asgari ücretin yarısı 1.014,75 ₺ 4.059 ₺

102-c/4 Aylık Prim ve Görev Belgesi Asıl ya da ek maaş prim ve görev belgesini tespit edilen müddet içersinde vermeyenlere, tespit edilen müddet içinde vermekle beraber Kurumca tespit edilen şekilde ve usûlde vermeyenler ya da Kurumca internet, elektronik ya da aynısı ortamda göndermekle mecburî tutulduğu halde hatıralan ortamda göndermeyenlere her bir fiil içersinde. Belgenin; mahkeme kararından,kontrol elemanlarının tespitlerinden, bankalar, döner sermaye likuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan müessese ve kuruluşlardan alınan malumat ve belgelerden, hizmetleri ya da getirileri Müesseseye bildirilmediği ya da noksan bildirildiği anlaşılan sigortalılarla alakalı olması durumunda, belgenin esas ya da ek kalitede olup bulunmadığı, işverence düzenlenip düzenlenmediği öneme alınmaksızın, maaş asgari ücretin iki katı. 4.059 ₺

102-d Eksik İşçilik Kurumun kontrol ve kontrolle görevlendirilmiş memurları ya da serbest muhasebeci malî müşavirler ile yeminli malî müşavirlerce tertip eden raporlara güvenerek, Müesseseye bildirilmediği ölçülen noksan işçilik tutarı. Kuruma bildirilmediği ölçülen noksan işçilik tutarının mal edildiği her bir ay içersinde, maaş asgari ücretin iki katı. 4.059 ₺

102-e/1 Belge İbraz Etmeme İşyeri defter, kayıt ve belgelerini Kurumca uygulanan yazılı ihtara karşın onbeş gün içersinde mücbir neden olmaksızın ibraz etmeyenler. Kamu idareleri ile bilânço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar içersinde, maaş asgari ücretin oniki katı. 24.354 ₺

102-e/2 Belge İbraz Etmeme İşyeri defter, kayıt ve belgelerini Kurumca uygulanan yazılı ihtara karşın onbeş gün içersinde mücbir neden olmaksızın ibraz etmeyenler. Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar içersin de, maaş asgari ücretin altı katı. 12.177 ₺

102-e/3 Belge İbraz Etmeme İşyeri defter, kayıt ve belgelerini Kurumca uygulanan yazılı ihtara karşın on beş gün içersinde mücbir neden olmaksızın ibraz etmeyenler. Defter tutmakla yükümlü değilse, asgari ücretin üç katı. 6.088,50 ₺

102-e/4 Belge İbrazı Geçersiz Kayıt Defter ve belgelerin tümünü verilen müddet içersin de ibraz etmekle birlikte; maddede belirti edilen kayıt geçersizlik lerinin söz konusu olması durumunda. Geçersizlik hallerinin gerçekleştiği her bir takvim ayı içersinde, (tutulan defter çeşidine göre ibraz etmeme hasebiyle uygulanacak olan ve yukarıda belirti edilen toplam idari para cezasını geçmemek üzere) maaş asgari ücretin yarısı. 1.014,75 ₺

102-e/4 Belge İbrazı Geçersiz Kayıt İbraz edilen defterler kullanılmaya başlanmadan evvel tasdik ettirilmesi mecburî defterlerden olmasına rağmen tasdiksiz tutulmuş ise defterler geçersiz sayılır. Bilânço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar içersinde, maaş asgari ücretin oniki katı. 24.354₺

102-e/4 Belge İbrazı Geçersiz Kayıt İbraz edilen defterler kullanılmaya başlanmadan evvel tasdik ettirilmesi mecburî defterlerden olmasına rağmen tasdiksiz tutulmuş ise defterler geçersiz sayılır. Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar içersinde, maaş asgari ücretin altı katı. 12.177 ₺

102-e/4 Belge İbrazı Geçersiz Kayıt Vergi Usûl Yasası gereğince bilanço esasına göre defter tutulması gerekirken işletme hesabı esasına göre defter tutulmuş ve ibraz edilmişse. İbraz edilen işletme defteri geçersiz sayılır ve maaş asgari ücretin oniki katı. 24.354 ₺

102-e/5 Belge İbrazı Geçersiz Kayıt İbraz edilen maaş ücret tediye bordrosunun, maddede belirti edilen unsurlardan rastgele birini ihtiva etmemesi hasebiyle geçersiz sayılması. Her bir geçersiz ücret tediye bordrosu içersin de maaş asgari ücretin yarısı. 1.014,75 ₺

102-f Belge İbraz Etmeme Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan müessese ve kuruluşlar ile bankalar, 85.
maddenin uygulanmasıyla alakalı Kurumca istenilecek verileri ve belgeleri yazılı olarak en geç bir ay içersinde vermemeleri. Aylık asgari ücretin iki katı. 4.059 ₺

102-g Sigortalılık Bildirim Yükümlülüğü Kendi yerine bağımsız çalışanlarla (4/b) alakalı olarak 8.
maddenin üçüncü fıkrasında belirti edilen sigortalılık başlangıç ve kayıtları konusunda bildirim yükümlülüklerini, 9.
maddenin üçüncü fıkrasında belirti edilen sigortalılığın ve faaliyetin sona ermesi konusunda bildirim yükümlülüklerini, 4/c kapsamındaki çalışanlarla (memurlarla) alakalı 47.
maddenin üçüncü fıkrasında belirti edilen görev malullüğü konusun da bildirim yükümlülüklerini, 90.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

escort kuşadası escort kayseri escort bodrum escort bodrum bodrum escort escort kuşadası escort kuşadası